2017-01-20

Zadania Zespołu Żłobków Miejskich w Olsztynie

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) koordynowanie bieżącej pracy żłobków wchodzących w skład Zespołu,

2) nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez żłobki wchodzące w skład Zespołu,

3) prowadzenie spraw osobowych, socjalnych, techniczno-eksploatacyjnych, zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

4) wykonywanie zadań ekonomiczno-finansowych,

5) gospodarowanie powierzonym mieniem,

6) podejmowanie inicjatyw w zakresie poprawy funkcjonowania żłobków wchodzących w skład Zespołu i jakości sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

7) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, aktów prawa miejscowego oraz zleconych przez organ sprawujący nadzór nad Zespołem.

 

Do zadań Żłobka należy w szczególności:

1) zapewnienie opieki nad dziećmi w poszczególnych grupach wiekowych w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo -wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój

psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,

4) zapewnienie racjonalnego i zdrowego żywienia dzieci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami,

5) zapewnienie odpowiednich do potrzeb dzieci warunków lokalowych wraz z placem zabaw na zewnątrz budynku,

6) zapewnienie odpowiedniego ze względu na wiek i potrzeby dzieci wyposażenia żłobków,

7) zapewnienie odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się